Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie buduje sieć wsparcia społecznego dla podopiecznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, środowiskiem lokalnym.Poszerza kontakty i wymienia doświadczenia z placówkami świadczącymi pomoc dla osób zaburzonych psychicznie.Nawiązuje i podtrzymuje kontakty ze społecznością lokalną.Opracowuje i realizuje projekty we współpracy i porozumieniu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i środowisk.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie i Łęcznej , Lublinie prowadzą wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie .

Z tej formy pomocy korzysta 14 osób z terenu gminy Spiczyn,

-6 osób z Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej,

-2 osoby Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Absolwent' w Lublinie,

sieć wsparcia społecznego została roszerzona o Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie od 11 lipca 2019 gdzie zostało skierowano 6 nowych osób.

ŚDS ma na celu pomoc w nabywaniu umiejętności na różnych szczeblach codziennego funkcjonowania, pomoc w nawiązywaniu właściwych relacji, integracji ze środowiskiem lokalnym, wsparcie z załatwianiu spraw urzędowych, czy podczas wizyt lekarskich.

W ramach realizacji zadań w ŚDS prowadzone są treningi: higieniczny, porządkowy, kulinarny, finansowy, samodzielnego zamieszkania, umiejętności społecznych, usamodzielnienia, korekcyjno-kompensacyjny, umiejętności spędzania czasu wolnego. Odbywają się zajęcia ruchowe, aktywizacja zawodowa, terapie specjalistyczne tj.: pedagogiczna, logopedyczna, pedagogiczno-logopedyczna, muzykoterapia, pomoc psychologiczna, edukacja zdrowotna, .

W ramach integracji mają miejsce wyjazdy do innych ośrodków wsparcia, na festyny, spartakiady, do sanatoriów, kina, teatru czy do restauracji.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Milejowie lub Łęcznej , Lublinie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie w celu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Kierowanie do ŚDS

Osoby, które z powodu choroby potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dostępnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

Jak otrzymać skierowanie do ŚDS:

 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,

 • do wniosku dołączyć trzeba wymagane dokumenty (patrz niżej),

 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,

 • pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,

 • pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 2 miesiące), aby zespół ŚDS określił potrzeby osoby i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,

 • po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (napisany własnoręcznie) o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, w miejscu zamieszkania tej osoby (dołącza ośrodek pomocy społecznej),

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny