Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Czcionka:

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego z tytułu:

-kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.              Wysokość dodatku od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2018r.
 • 90 zł na dziecko do 5 roku życia
 • 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia                                                                                                                                                                               -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
 • wysokość dodatku od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2018r. - 69 zł                                                                                                            -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Wysokość dodatku w okresie od dnia 1 listopada 2016r. do 31 października 2018r. - 113 zł                                                                                             -rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne - jednorazowo.
 • Wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł                                                                                                                                   -samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.                                                                                            Wysokość dodatku od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2018r.
 • 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273 zł -dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.                                                                                                                                                                Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór zaświadczenia w załącznikach do wniosku o zasiłek rodzinny) Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
 • Wysokość dodatku: jednorazowo 1000 zł.                                                                                                                                                                  -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.                         Wysokość dodatku od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2018r.
 • 95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.                                                                                                                                                                      -opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dodatek przysługujący za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowym w tym miesiącu a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.                                                                                                                                                                                                                                                                    Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny