Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czcionka:

Ustawa o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Art.4.1 ust.3)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spiczynie działa na podstawie Ustawy o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Art.4.1 ust.3)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spiczynie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Przewodniczący:

p. Jan Trojak

 

Członkowie Komisji

p. Tomasz Żuraw

p. Halina Guz

p. Elżbieta Pachocka

p. Mariusz Kawalerski

p. Marta Stadnik

 

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnienia i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art.24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek w celu weryfikacji powziętych informacji,
 4. weryfikacja informacji o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii poprzez sporządzanie kwestionariuszy miejscu zamieszkania
 5. kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
 6. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu
  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 8. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy,
 9. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii,
 11. profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spiczynie:

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
 • stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny