Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnopolski, zatem jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.
 
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej- do ukończenia 25. roku życia , natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko- w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
 
KARTA
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, zawierającym m. in. swój numer, który nadawał będzie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. w przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem karta będzie wydawana w przypadku dziecka:
1)  małoletniego - do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia- na okres ważności orzeczenia;
4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów

potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość ;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

 

Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce DUŻA RODZINA

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Utworzono dnia 28.01.2019, 11:25

Formularz 3

Utworzono dnia 28.01.2019, 11:24

Formularz 2

Utworzono dnia 28.01.2019, 11:23

Formularz 1

Utworzono dnia 28.01.2019, 11:22

Wniosek KDR

Utworzono dnia 28.01.2019, 11:21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Utworzono dnia 13.06.2014, 14:48

Rozporządzenie

Uchwała nr 85 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Utworzono dnia 13.06.2014, 14:45

uchwała

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny