Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

Fundusz alimentacyjny

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa się w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia
 • do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem przyznania świadczenia jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. A za taką uznaje się sytuację, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom zamieszkującym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie. Do wniosku dołączyć należy oświadczenie (lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) o dochodach wszystkich dorosłych członków rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się okres świadczeniowy oraz oświadczenie, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Dla okresu od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. uwzględnia się dochody z 2017 r.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października do końca okresu tj. do 30 września następnego roku.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej stwierdzi, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy marnotrawi wypłacane jej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, można przekazywać należne świadczenia w formie rzeczowej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej
 • zawarła związek małżeński.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia tutejszego Ośrodka o każdej zmianie w liczbie członków rodzinnych, uzyskaniu lub utracie dochodu lub innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 2a do rozporządzenia,
2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
4. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4a do rozporządzenia,
5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
6. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: 

 - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub                                                                                                                                                                                    

 - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:29

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:27

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:26

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:25

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:23

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:23

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:21

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ( aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

Utworzono dnia 13.06.2018, 09:20

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny