Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

 Zasiłek rodzinny                                                 

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października roku następnego. 
    Nadal obowiązuje zasada, że bierze się pod uwagę dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się okres zasiłkowy. Dla okresu od 01.11.2018r. do 31.10.2019r. uwzględnia się dochody z 2017 r.
    Prawo do świadczeń rodzinnych  przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych jest wyższe i nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Od tej zasady ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje wyjątek, który polega na tym, że można przyznać zasiłek rodzinny jeżeli przekroczenie dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż kwota najniższego zasiłku rodzinnego tj. 89,00 zł i jeżeli rodzinie przysługiwał zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, z wyjątkiem:

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

       W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

    W przypadku uzyskania ponownego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba:

 • złoży wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w ciągu miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

 Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku życia.

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Zasiłek nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia jego złożenia i sprawa jest rozstrzygnięta w formie decyzji administracyjnej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

Utworzono dnia 13.06.2018, 07:52

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Utworzono dnia 13.06.2018, 07:54

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Utworzono dnia 13.06.2018, 07:56

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

Utworzono dnia 13.06.2018, 07:58

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Utworzono dnia 13.06.2018, 08:00

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Utworzono dnia 13.06.2018, 08:01

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Utworzono dnia 13.06.2018, 08:03

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny